Muhasebe ve Denetim Tez Yazım Merkezi

Muhasebe ve denetim tanımsal bir bütün olarak sıkça karıştırılarak hatalı yorumlanmakta ve basite indirgenmektedir.  Muhasebe ve denetim kavramı genel itibari ile içerisinde ekonomi, finans, muhasebe alt başlıklarının teorik ve pratik karşılıklarını ayrıca bu alanları ilgilendiren bütün ürün ve raporların denetim kıstaslarını bulundurmakta ve uluslararası genel kabul gören akademik çevrede üzerine çalışmaların yapıldığı çok geniş bir kavramı oluşturmaktadır.tezyazimmerkezi

Muhasebe Ve Denetim Kavramının Önemi

Bir bilim dalı olarak başlı başına çok geniş bir yelpazede alt metinleri bulunan muhasebe kavramını kapsamasının yansıra aynı derecede geniş bir teorik ve pratik karşılığı bulunan ekonomi ve finans kavramları ile de yakından ilişkilidir. Muhasebe ve denetim başlığı bu alanların teorik yöntemlerini incelemekte, yorumlamakta ve pratik karşılıklarını doğrudan kontrol ve denetim altına almaktadır. Teorik açıdan üzerinde sayısız çalışma yayımlanmış bu alanda sürekli olarak ortaya atılan yeni tezler ile sürekli olarak ilerleyen aktif bir çalışma sahasını oluşturması bir yana pratik karşılığının birey, işletme ve devleti kapsayan tüm toplumları doğrudan etkilemesi ile büyük bir önem arz etmektedir.

Bu alanda dünya kamuoyu neslinde en baskın kuruluşlarının bulunduğu İngiltere ve Amerika gibi toplumların da dâhil olduğu Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1970-80 yıllarından beri yaşanılan kriz ve fikir ayrılıkları bu alanın sürekli olarak gündemde kalması ve üzerine çalışmalar yapılması konusunda itici olmuştur. Ekonomi kavramının kapsadığı tüm alanlarda bir zorunluluk olması gereken denetim mekanizmasının uygulaması gereken sistemler ve etkilerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşımın çalışma alanı olan Muhasebe ve Denetim uygulanış ve yorumlama açısından da çeşitli yaklaşımların mevcudiyetine izin vermektedir.

2002 yılında Amerikan senatosunun yürürlüğe koyduğu “Sarbanes Oxley Yasası”  dünya genelinde uluslararası bir etki yaratarak denetim mekanizma ve kuruluşlarının temel prensiplerini ve bağımsız denetim araçlarının genel tanımını belirleyen çalışmaların öncüsü olmuştur. Bu çalışmaların pratik karşılığı olarak oluşturulan yeni kamu kurumları ile birlikte teorik çalışmaların yapıldığı akademik kurumların da sayısı artarak güncel olarak tez konularının yayımlanması gerekmektedir. Bu tez alanlarında yapılacak çalışmalar için bu alanda profesyonelleşmiş ekibimizin sunduğu tez yazım hizmeti bulunmaktadır.